Ypto NV is hiring a

Program Manager IOT (internet of things) POCs

Le texte français suit le texte en néerlandais


ICT Strategy, Architecture & CISO is verantwoordelijk  voor het definiëren van de ICT blueprint en roadmap van de digitale initiatieven van de NMBS, waaronder technologie innovatie.

Wij zoeken een Program Manager om enkele pilootinitiatieven van IoT (Internet of things) te beheren.

Omschrijving

 • Je bent verantwoordelijk om, in samenwerking met de klant, het programma te bepalen met inbegrip van beperkingen, risico’s, afhankelijkheden, prioriteiten, budgetten, succes- en acceptatiecriteria,  …
 • Je bouwt een netwerk met Ypto specialisten en de klant om ervoor te zorgen dat de opvolging en uitvoering van het project de nodige aandacht krijgt
 • Je werkt met de klant en de Enterprise Architecten een roadmap/visie uit op korte, middellang en lange termijn
 • Je bepaalt en legt de gedetailleerde scope, planning & budget vast en communiceer dit naar de stakeholders en het projectteam
 • Je zorgt voor een validatie van de technische oplossing en schatting van de inspanningen en kost door experten en teamleden en/of externe partijen.
 • Je stuurt externe partijen aan om deze POCs (proof of concepts) op te starten en uit te voeren.
 • Je communiceert op regelmatige basis, gestructureerd over de vooruitgang, de overeengekomen scope en aangepaste planning met inbegrip van resources en competenties
 • Je beheert  en volgt de risico’s en problemen op met de project teams en escaleert tijdig naar management en klant indien nodig. Je zoekt naar oplossingen met het project team en bespreekt dit met de klant en het management
 • Je volgt nieuwe change aanvragen op en zorgt voor goedkeuring tijdens een steering committee volgens delegatie van bevoegdheden alvorens uit te voeren
 • Je zorgt voor coördinatie tussen de externe partijen en interne teams
 • Je volgt het budget van de POCs op
 • Je houdt de stakeholders regelmatig op de hoogte over de vooruitgang en verwezenlijkingen van het programma en onderliggende projecten
 • Je geeft maandelijkse update via een Reporting tool
 • Je verzekert een maandelijkse opvolging van de werkelijke kost, effort, vooruitgang
 • Je leidt steerco meetings en bent verantwoordelijk voor het verslag

-------------------------------------------------------------------

ICT Strategy, Architecture & CISO se charge de définir le blueprint ICT et la roadmap des initiatives digitales de la SNCB, notamment l’innovation technologique. Nous cherchons un Program Manager pour gérer certaines  initiatives pilotes de IoT (Internet of things) 

Description

 • Vous êtes responsable, en collaboration avec le client, de la définition du progamme, y compris les restrictions, risques, dépendances, priorités, budgets, critères de succès et d’acceptation,…
 • Vous construisez un réseau avec les spécialistes Ypto et le client afin d’assurer un bon suivi et une bonne exécution  du projet.
 • Vous élaborez avec le client et les Entreprise Architects une roadmap/vision court, moyen et long terme.
 • Vous définissez le scope détaillé, le planning et le budget et les communiquez à vos interlocuteurs et l’équipe projet.
 • Vous veillez à la validation de la solution technologique et à l’estimation des efforts et des coûts par les experts et les membres de l’équipe et/ou parties externes.
 • Vous gérez les parties externes afin de lancer et d’exécuter ces POCs (proof of concepts).
 • Vous communiquez de manière régulière et structurée sur l’état d’avancement, le scope convenu et le planning adapté en incluant les ressources et compétences .
 • Vous gérez et suivez les risques et problèmes des équipes projets et escaladez en temps et en heure vers le management et le client si nécessaire. Vous cherchez des solutions avec l’équipe projet et en parlez avec le client et le management.
 • Vous suivez les nouvelles demandes de changements et vous assurez de l’approbation en steering committe selon les délégations de pouvoir.
 • Vous assurez  la coordination entre les parties externes et les équipes internes.
 • Vous suivez le budget des POCs.
 • Vous tenez vos interlocteurs informés de l’état d’avancement  et des réalisations du programme des différents projets.
 • Vous donnez un statut mensuel via un outil de reporting.


Similar jobs

Other jobs at Ypto NV